1. TITULAR DEL WEB


Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals d'ús per part dels USUARIS que accedeixin al lloc web dominio.com propietat de:

Nom empresa S.A. , D'ara endavant Titular del web

CIF: XXXXXXXXX

Domicili: xxxxxxxxxxxxxxxx

Inscrita en el Registre mercantil de xxxxx Tom xxxx Llibre xxxx Foli xxxx Full xxxx en data xxxxxxxxxx

E-mail contacte

L'accés al lloc web implica sense reserves l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús. Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i / o utilitzar el portal. L'accés i / o ús de certs serveis pot estar sotmès a certes condicions que poden substituir aquestes normes d'ús. Les presents condicions generals d'ús s'exposen de forma permanent en el lloc web, estant l'usuari sempre plenament informat de les obligacions i drets que implica fer servir el web, així com contractar qualsevol dels serveis que pugui contractar-se en el mateix.


2. USUARIS


Encara que l'accés i / o utilització del portal no exigeix ​​el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ acompliment d'un formulari de registre i l'ús per a l'usuari d'una clau d'accés, composta d'un codi d'usuari i una contrasenya, que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

És per això que en relació amb el procés de registre ia les dades que se sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a l'adreça de correu electrònic indicada a la secció Titularitat del web.

Per als supòsits en què sigui obligatori el registre, l'usuari no podrà atorgar el seu consentiment si no és acceptant expressament les condicions d'ús del lloc web. Per atorgar el consentiment l'usuari haurà de ser major d'edat i amb plena capacitat d'obrar. Un cop atorgat el consentiment, lliurarem un codi d'usuari i una contrasenya que pertanyerà exclusivament a la persona a la qual es concedeixi. L'usuari haurà de mantenir tant el codi d'usuari com la contrasenya de forma totalment confidencial i secreta ia més se l'obliga a fer un ús diligent, comunicant a l'e-mail indicat en la secció Titularitat del web amb la major brevetat la pèrdua, robatori, furt, accés no consentit, etc.

Els usuaris són els únics responsables dels seus codis d'usuari i contrasenya i per tant el titular del web no es fa responsable del seu ús indegut ni de les conseqüències derivades d'aquest.

El codi i contrasenya de connexió permetrà accedir a una zona privada en què l'usuari podrà contractar serveis nous o gestionar els ja contractats, els quals es regiran per les seves condicions generals i particulars específiques. A aquest efecte, l'usuari faculta el titular del web a efectuar el cobrament dels serveis contractats per l'usuari pel mètode que hagi estat triat per l'usuari, bé sigui domiciliant en compte corrent, carregant en targeta de crèdit, o aquell altre pactat entre les parts.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


L'usuari reconeix que el titular del web és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, és a dir ia títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos , àudio, vídeo, productes multimèdia, programari, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i altres signes distintius que apareixen en la mateixa.

L'accés per a l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni ofereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense l'autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars d'aquests drets.

S'autoritza l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense fins comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el origen i l'autoria dels mateixos i el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars, això és "Titular del web". Tots els drets reservats.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, per tal d'assegurar la protecció d'aquests drets.

L'enviament per part de l'usuari d'informacions, comentaris, fotografies o propostes (des d'ara, continguts) al portal a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l'atorgament al Titular del web d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent utilitzar-los únicament per a les finalitats acordades entre ambdues parts en virtut del pressupost corresponent.

L'usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol normativa vigent, ni es tracti d'informació confidencial o secreta. L'usuari a més assumeix l'obligació de mantenir al Titular de la web i / o als seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.


4. Protecció de dades personals


Tal com s'explica en el punt 2 de les presents condicions per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i / o serveis del portal, el Titular de la web podrà sol·licitar la complimentació de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal .

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el titular del web l'informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals el titular del web . tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l'usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer del Titular del web, que es troba degudament inscrit al Registre General de la agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en la citada declaració.

L'Usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l'usuari facilités dades personals d'altres persones físiques, aquest assumeix l'obligació d'observar, respecte a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, de els deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l'emplenament del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l'usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

L'ús de la present web està limitada a majors d'edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d'edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Malgrat que el titular del web ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran dirigir-se al titular de la web, com a responsable del fitxer per exercitar els drets els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l'ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a l'adreça informada a la secció Titular del web. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.


5. ÚS DE COOKIES

Respecte a l'ús de cookies, el titular del web informa l'usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d'aquest lloc web s'utilitzen galetes. Les galetes són un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. Les cookies només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. El web utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s'emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer l'usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades permetent al Titular del web informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix en la forma més efectiva. Les cookies utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l'usuari, però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasius ni nocius, podent desactivar mitjançant l'opció corresponent que figura en el navegador.


6. LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

El web posa a disposició dels Usuaris "links" a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s'estableixen enllaços.

Per això el titular del web no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s'estableix un enllaç des d'aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap a aquest lloc web. ha de complir les condicions següents:

El link només es permetrà a la pàgina d'inici, estant per tant prohibits els links profunds i els frames.

No es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre el titular del web, els seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.
No s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
L'establiment del link no suposa que entre el Titular del web i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
El titular del web no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web des de la qual es realitza el link.


7. RESPONSABILITAT


L'Usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i / o dels serveis es porta a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que el titular del web no garanteix que la informació sigui exacta, completa, o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i / o serveis que s'incorporen ni controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

El Titular del web exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la informació del portal ni a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels els continguts i / o serveis que s'incorporen.

8. INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ


El titular del web realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i / o cancel • lar l'accés, els serveis i / o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

9. Llei aplicable i jurisdicció


Les presents condicions generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre a un altre, el titular del web i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat del titular de la web.